નવસારી

બેન્ક ઓફ બરોડા દૂધીયા તળાવ નવસારીની લાલીયાવાડી

કરન્સી નોટનું બંડલમાં ઉલટ સૂલટ ગોઠવેલી નોટા

બેન્ક ઓફ બરોડો દૂધીયા તળાવ નવસારીનાં કર્મચારીઓની લાલીયાવાડીનો નમૂનો બહાર આવ્યો છે. કરન્સી નોટનાં બંડલમાં સામાન્ય રીતે ઍક સરખી રીતે નોટ ગોઠવી ચેક કરવામાં આવે છે. પ્રસ્તુત ફોટામાં બેન્ક ઓફ બરોડાનાં ગ્રાહકને ચુકવાયેલા બંડલમાં ૧૦૦ નોટો પૈકી ઉલટ સૂલટ ગોઠવેલી જણાય છે. જવાબદાર કર્મચારીઓ પર શું પગલાં લેવાશે ? મોટા પગારદાર અધિકારીઓ ધ્યાન આપે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!